Vallø Prisen 2016

Bestyrelsen for Vallø Stift indstiftede i maj måned 2010 en pris, der bærer navnet ”Vallø Prisen”.
Prisen tildeles en person, forening eller virksomhed som påskønnelse for en helt særlig indsats.

Vallø Prisen 2016 tildeles den frivillige organisation Bydelsmødre, en del af Fonden for Socialt
Ansvar.

Med en enestående frivillig indsats har Bydelsmødre formået at hjælpe kvinder med etnisk
minoritetsbaggrund i svære livssituationer til at få håb og handlekraft til at skabe den til-
værelse, de ønsker for dem selv, deres familie og børn.

Bydelsmødre bidrager på denne måde på fornemmeste vis til at fremme kvinders værdighed.

Formålet med Bydelsmødre-indsatsen er at bringe håb og forandring i kvinders liv. By- delsmødre
giver kvinder den information og støtte, de har brug for, så de kan tage kontrol over eget liv og
træffe de beslutninger, som opleves som rigtige for dem selv, familien og børnene. Indsatsen kan
beskrives som hjælp til selvhjælp. Grundtanken i Bydelsmødre- konceptet er, at mødre på mange måder
er nøglen til hele familiens sociale og kulturelle integrationsproces.

Bydelsmødre er primært kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som gør en frivillig ind- sats i
lokalområdet for at støtte kvinder, som ofte er isolerede og som det etablerede sy- stem kan have
vanskeligt ved at nå. Bydelsmoderen lytter, formidler vigtige informationer og bygger bro mellem
kvinden og det sted, som bedst kan hjælpe kvinden videre. Hjælpen styrker kvinderne, så de kan
hjælpe sig selv, deres børn og familie. Bydelsmødre er rolle- modeller, der skaber rollemodeller.

Vallø Prisen, der er på 150.000 kr., går til et nyt og spændende projekt om uddannelse. Planen er
at etablere en uddannelse for udvalgte bydelsmødre, så de bliver løftet og ud- dannet til at
afholde kurser i ledelse og ejerskab for andre bydelsmødre

Thit Aaris-Høeg fra Fonden for Socialt Ansvar udtrykker om det nye projekt, at ”Det er dels en
måde at tilbyde noget ekstra for de særligt engagerede Bydelsmødre og for dem, der ønsker nye
udfordringer, og dels en måde at støtte de lokale Bydelsmødre-grupper, så de fastholder motivation
og faglighed.”

Med Vallø Prisen 2016 ønsker Stiftet således at påskønne denne helt særlige, frivillige ind- sats
med at hjælpe kvinder på plads og i gang i Danmark. Denne indsats er af uvurderlig værdi for,
naturligvis, dem, der hjælpes, men også for vort samfund.

Kammerherre, hofjægermester Christian Castenskiold

Kurator for Vallø Stift