Skip to content

Vallø Stift

Menu

I 1708 købte Frederik IV Vallø og skænkede det til sin gemalinde til venstre hånd, den senere dronning Anna Sophie Reventlow.

Efter kongens død i 1730 forvistes Anna Sophie til Clausholm,  og den nye konge, Christian VI, overdrog Vallø Gods til sin dronning Sophie Magdalene.

Dronningen oprettede 28. november 1737 Vallø Stift som en selvejende institution.

Stiftets oprindelige fundats havde som hovedformål at hjælpe  og understøtte ugifte døtre af dansk adel, såfremt de var ind-skrevet i Stiftet.

Herudover skulle Stiftet udøve omfattende socialt arbejde i lokal-samfundet.

Ved fundatsændring i 1976 ophørte mulighed for indskrivning. Indskrevne stiftsdamer bevarede dog hidtidige rettigheder.

I henhold til den nye fundats fastholdes Vallø Stifts forpligtelser overfor de indskrevne Stiftsdamer men Stiftet får et supplerende formål, nemlig “at virke til fremme af almenvelgørende og almennyttige øjemed”.

histore2
histore1