Skip to content

Vallø Stift

Menu

Privatlivspolitik for Vallø Stift

Introduktion

Vallø Stift tager forpligtelsen til at behandle personoplysninger på en ordnet og sikker måde meget alvorligt. Beskyttelsen af personoplysninger og individers rettigheder og integritet er af stor betydning for os.

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler og beskytter personoplysninger. Endvidere har denne politik fokus på initiativer, der gennemføres for at sikre overholdelse af den til enhver tid gældende databeskyttelses-lovgivning.

Vallø Stifts historie går tilbage til midten af 1300-tallet. I hele perioden op til i dag har man på Vallø Stift været særdeles omhyggelig i sin administration, hvilket har skabt et omfattende arkiv bestående af korrespondance, kontrakter, aftaler, registreringer m.m.

I 1989 blev Vallø Stifts arkiv overleveret til Rigsarkivet, hvor det blev ordnet og registreret. Rigsarkivet skrev i den forbindelse om arkivet: ”Valløarkivet, hvis ældste dokument stammer helt tilbage fra 1356, hører til de allerfornemste blandt de danske godsarkiver.”

Vallø Stift har, for at sikre den historiske kontinuitet, forpligtet sig til en fortsat omhyggelig registrering og arkivering af Stiftets historiske dokumenter og registreringer – herunder også dokumenter indeholdende personoplysninger.

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vallø Stift er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Vallø Stift
Slotsgade 3, Vallø
4600 Køge
CVR nr.                7081 7128
Telefon                 5626 0500
Mail                     persondata@valloe-stift.dk

Personoplysninger

Udtrykket personoplysninger dækker alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person.
Såfremt du ikke ønsker at vi behandler dine oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme indgåede aftaler.

 

Generelle principper

For at sikre, at den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning overholdes, overholder vi følgende generelle principper i relation til behandlingen af personoplysninger:

 

(a) Lovlighed og rimelighed
Vi sikrer, at personoplysninger bliver behandlet lovligt og rimeligt henset til den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Vi respekterer og anerkender dine rettigheder, og sikrer at behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse hermed.

(b) Formålsbegrænsning
Personoplysninger bliver kun indsamlet til specifikke, udtrykkelige og hermed beslægtede formål.

(c) Gennemsigtighed
Ved indsamling af personoplysninger fra dig eller via tredjepart, vil du blive oplyst herom i overensstemmelse med gældende ret. Desuden er du altid berettiget til at søge oplysning om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.

(d) Dataminimering
Alle personoplysninger skal være tilstrækkelige og relevante. Mængden af personoplysninger begrænses til, hvad der er nødvendigt i forhold til formålet med behandlingen.

(e) Korrekthed
Alle behandlede personoplysninger skal være korrekte og, hvor dette er nødvendigt, holdes ajour.

(f) Opbevaringsbegrænsninger og sletning
For at oprette den historiske kontinuitet i Vallø Stifts arkiv, er det ikke muligt at oplyse generelle opbevarings- og sletteprocedurer.
Dog kan det oplyses, at alle personoplysninger som minimum opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen. Perioden afhænger endvidere af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen.

(g) Fortrolighed
Alle personoplysninger, som behandles, betragtes som fortrolige oplysninger, med mindre vi har fået tilladelse og/eller er retlig forpligtet til at offentliggøre og/eller videregive oplysninger. Vi sikrer, at vore medarbejdere er opmærksomme på personoplysningernes fortrolige karakter, ved løbende at uddanne medarbejderne i, hvordan personoplysningerne bør behandles.

 

Sikkerhedsstandarder

Vi har iværksat tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre beskyttelse af indsamlede personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab eller ændring og mod uautoriseret offentliggørelse, misbrug eller anden behandling i strid med gældende ret.

Brug af databehandlere

Ligeledes sikrer vi, at der foreligger databehandleraftaler med de leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne.

 

Vallø Stift anvender cookies – hvad betyder det?

Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række informationer. Det sker ved almindelig tilgang af indhold og hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider, du klikker på (interesser). I det omfang du selv indtaster informationerne på websitet behandles desuden: Navn og e-mail. Det vil typisk være i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev.

Disse oplysninger indsamles baseret på samtykke og er helt frivilligt. Du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Vallø Stifts Privatlivspolitik fremgår af vores hjemmeside www.valloe-stift.dk og er endvidere gældende for Køge & Vallø Camping.

 

I forhold til Vallø Stift er du

Hvilke oplysninger
behandler vi

Modtagere person-oplysninger

Retsgrundlaget

Formålet med behandlingen

Opbevarings-periode

Kunde/lejer

navn, adresse, kontaktoplysninger CVR nr.

Rigsarkivet

opfyldelse af indgået aftale/kontrakt

samhandel/
lejeforhold

som minimum det tidsrum, der er tilladt iht. lovgivningen

Leverandør/
Samarbejds-partner

navn, adresse, kontaktoplysninger CVR nr., CPR nr.,

bankoplysninger

Rigsarkivet

opfyldelse af indgået aftale/kontrakt

Samhandel/samarbejde

som minimum det tidsrum, der er tilladt iht. lovgivningen

Ansøger om uddeling

 navn, adresse, CPR nr./CVR nr. kontaktoplysninger, andre relevante oplysninger som du har anført i din ansøgning

Rigsarkivet, offentlige myndigheder

interesseafvejning, opfyldelse af indgået aftale/kontrakt, samtykke

vurdering af ansøger/projekt

som minimum det tidsrum, der er tilladt iht. lovgivningen

Ansøger om indskrivning i Vallø Stift

navn, adresse, kontaktoplysninger familiære forhold, fødselsdato
(oplysninger gives oftest af nær slægtning)

Dansk Adelsforening,
Rigsarkivet

opfyldelse af indgået aftale/kontrakt

vurdering af ansøger/
registrering af indskrevne frøkener

som minimum det tidsrum, der er tilladt iht. lovgivningen

Ansøger om job

navn, adresse, kontaktoplysninger andre relevante oplysninger som du har anført i din ansøgning

ingen

interesseafvejning

vurdering af ansøger

6 måneder efter modtagelse hvis du ikke ansættes

Modtager af nyhedsbrev

navn og e-mailadresse

Samarbejds-partner ifm. udsendelse af nyhedsbreve

samtykke

fremsendelse af nyheder

straks efter framelding af nyhedsbrev

Besøgende på Vallø Stifts hjemmeside

Unikt ID, IP-adresse, geografisk placering, hvilke sider du klikker på

ingen

samtykke

optimering og drift af hjemme-sideindholdet

indtil formål med indsamling er opfyldt

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, til hvilke formål dine oplysninger behandles samt med hvilket retsgrundlag de behandles.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine person-

oplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.